Bảng giá học phí gia sư dạy kèm tại nhà tp Hà Nội

Học phí tham khảo năm 2018 được tính theo dạy gia sư cho một học sinh.

a. Tiểu học và ôn thi lên lớp 6:

– Gia sư là giáo viên mức phí từ 180.000 đ đến 200.000 đ / 1 buổi 2h

– Gia sư là sinh viên mức phí từ 90.000 đ đến 120.000 đ / 1 buổi 2h

b. Trung học cơ sở và ôn thi lên lớp 10:

– Gia sư là giáo viên mức phí từ 180.000đ đến 250.000 đ / 1 buổi 2h

– Gia sư là sinh viên mức phí từ 100.000đ đến 150.000 đ / 1 buổi 2h

c. Trung học phổ thông và ôn thi đại học:

– Gia sư là giáo viên mức phí từ 200.000đ đến 300.000đ / 1 buổi 2h

– Gia sư là sinh viên mức phí từ 120.000đ đến 180.000 đ / 1 buổi 2h

d.  Luyện thi chứng chỉ IELTS , TOEIC , N3, N2 , … Các ngoại ngữ Anh , Trung , Nhật , Hàn, Pháp, Nga…

– Gia sư là giáo viên : Mức phí từ 200.000đ đến 300.000đ / buổi 2h

– Gia sư là sinh viên : Mức phí từ 150.000đ đến 180.000đ / buổi 2h

e. Luyện thi các chứng chỉ Tin Học và dạy tin học thực hành về word , exel , phần mềm kế toán …

– Gia sư là giáo viên : Mức phí từ 200.000đ đến 300.000đ / buổi 2h

– Gia sư là sinh viên : Mức phí từ 150.000đ đến 180.000đ / buổi 2h

f. Luyện giao tiếp các  ngoại ngữ Anh , Trung , Nhật, Hàn , Pháp , Nga , Đức …

– Gia sư là giáo viên : Mức phí từ 250.000đ đến 300.000đ / buổi 2h

– Gia sư là sinh viên : Mức phí từ 150.000đ đến 180.000đ / buổi 2h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *