Bảng giá học phí gia sư dạy kèm tại nhà tp Đà Nẵng

Giá gia sư dạy 2 buổi/ tuần
Lớp Gia sư sinh viên

Lớp 1,2,3,4 500.000 – 700.000

Lớp 5,6,7,8 500.000 – 800.000

Lớp 9,10,11 600.000 – 1.000.000

Lớp 12, LTĐH 700.000 – 1.000.000

Ngoại ngữ, tin học 800.000 – 1.200.000

Giá gia sư dạy 3 buổi/ tuần
Lớp Gia sư sinh viên

Lớp 1,2,3,4 700.000 – 1.000.000

Lớp 5,6,7,8 700.000 – 1.000.000

Lớp 9,10,11 800.000 – 1.200.000

Lớp 12 1.000.000 – 1.500.000

LTĐH 1.200.000 -1.500.000

Ngoại ngữ, tin học 1.200.000 – 1.500.000

Giá gia sư dạy 4 buổi/ tuần
Lớp Gia sư sinh viên

Lớp 1,2,3,4 900.000 – 1.500.000

Lớp 5,6,7,8 1.000.000 – 1.500.000

Lớp 9,10,11 1.200.000 – 1.800.000

Lớp 12 1.400.000 – 2.000.000

LTĐH 1.500.000 – 2.000.000

Ngoại ngữ, tin học 1.500.000 – 2.000.000

Giá gia sư dạy 5 buổi/ tuần
Lớp Gia sư sinh viên

Lớp 1,2,3,4 1.200.000 – 1.800.000

Lớp 5,6,7,8 1.300.000 – 1,800.000

Lớp 9,10,11 1.500.000 – 2.000.000

Lớp 12 1.800.000 – 2.500.000

LTĐH 2.000.000 – 2.500.000

Ngoại ngữ, tin học 2.000.000 – 2.500.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *